TVQuل؛£n trل»‹ viأھnQuل؛£n trل»‹ viأھn

Xin chأ o quأ½ khأ،ch. Quأ½ khأ،ch hأ£y ؤ‘ل»ƒ lل؛،i bأ¬nh luل؛n, chأ؛ng tأ´i sل؛½ phل؛£n hل»“i sل»›m

ï»؟

Serum trل»‹ mل»¥n diل؛؟p cá Igreen là sل؛£n phل؛©m có nguل»“n gل»‘c Viل»‡t Nam ؤ‘ل؛؟n tل»« thئ°ئ،ng hiل»‡u cùng tên trل»±c thuل»™c CÔNG TY TNHH TM & DV IGREEN. Các sل؛£n phل؛©m cل»§a IGREEN ؤ‘ئ°ل»£c sل؛£n xuل؛¥t bل»ںi dây chuyل»پn ؤ‘ل؛،t chuل؛©n GMP cùng nguل»“n nguyên liل»‡u ؤ‘ئ°ل»£c trل»“ng trong nhà kính luôn ؤ‘ل؛£m bل؛£o an toàn và chل؛¥t lئ°ل»£ng. Thل؛¥u hiل»ƒu nل»—i lo cل»§a các chل»‹ em khi thل»i tiل؛؟t và khí hل؛u thay ؤ‘ل»•i thل؛¥t thئ°ل»ng nên ؤ‘ل»™i ngإ© chuyên gia cل»§a IGREEN ؤ‘ã nghiên cل»©u và cho ra mل؛¯t dòng tinh chل؛¥t có chiل؛؟t xuل؛¥t diل؛؟p cá vل»›i nhiل»پu công dل»¥ng hل»¯u ích.

Logo thئ°ئ،ng hiل»‡u Igreen

Là mل»™t mل؛·t hàng có nguل»“n gل»‘c, xuل؛¥t xل»© rõ ràng ؤ‘i kèm vل»›i ؤ‘ó là bل؛£ng thành phل؛§n hoàn toàn tل»« thiên nhiên, serum diل؛؟p cá Igreen KHÔNG phل؛£i kem trل»™n cإ©ng không chل»©a chل؛¥t corticoid gây hل؛،i cho da. Sل؛£n phل؛©m ؤ‘ã ؤ‘ئ°ل»£c Bل»™ Y tل؛؟ cل؛¥p giل؛¥y chل»©ng nhل؛n an toàn nên các bل؛،n cل»© yên tâm lل»±a chل»چn và sل» dل»¥ng nhé.

Giل؛¥y chل»©ng nhل؛n sل؛£n phل؛©m an toàn có dل؛¥u cل»§a Bل»™ Y tل؛؟

Thiل؛؟t kل؛؟ ؤ‘ئ،n giل؛£n vل»›i dل؛،ng chai ؤ‘ئ°ل»£c làm bل؛±ng chل؛¥t liل»‡u nhل»±a chل؛¯c chل؛¯n và nhل»ڈ gل»چn. Trên thân chai dán lل»›p giل؛¥y màu xanh lá, bên trên ghi các thông tin cئ، bل؛£n vل»پ sل؛£n phل؛©m. ؤگل؛§u pump ؤ‘i kèm nل؛¯p ؤ‘ل؛y trل؛¯ng tiل»‡n lل»£i cho viل»‡c lل؛¥y tinh chل؛¥t khi sل» dùng. ؤگiل»ƒm nhل؛¥n cل»§a serum là hل»™p bل؛£o quل؛£n bên ngoài sang trل»چng, còn có cل؛£ lل»i cل؛£m ئ،n ؤ‘ل؛؟n tل»« phía nhãn hàng.

Bao bì serum trل»‹ mل»¥n diل؛؟p cá Igreen ؤ‘ئ°ل»£c chل»¥p bل»ںi khách hàng

Texture serum Igreen

Thành phل؛§n nل»•i bل؛t có trong serum

Theo nhئ° quل؛£ng cáo tل»« phía nhãn hàng, em serum này có nhل»¯ng công dل»¥ng chính nhئ° sau:

Công dل»¥ng cل»§a serum diل؛؟p cá Igreen

ؤگây là sل؛£n phل؛©m mang lل؛،i cho mình nhiل»پu bل؛¥t ngل» khi trل»±c tiل؛؟p trل؛£i nghiل»‡m. Texture lل»ڈng nên khل؛£ nؤƒng thل؛©m thل؛¥u rل؛¥t nhanh, mùi hئ°ئ،ng thì nhل؛¹ nhàng, không gây cل؛£m giác khó chل»‹u xíu nào. Vل»پ khل؛£ nؤƒng trل»‹ mل»¥n thì không còn gì phل؛£i bàn cãi, chل»‰ 1 ؤ‘êm sau khi bôi tinh chل؛¥t, nhل»¯ng nل»‘t mل»¥n sئ°ng tل؛¥y trên mل؛·t mình xل؛¹p hل؛³n mà không châm chích hay ؤ‘au xót gì. Khoل؛£ng 3 ngày thì cل»“i mل»¥n ؤ‘ئ°ل»£c ؤ‘ل؛©y lên, viل»‡c lل؛¥y hل؛؟t nhân bên trong trل»ں nên dل»… dàng. ؤگل؛؟n ngày thل»© 7 thì mل»¥n hل؛؟t, thâm sل؛،m giل؛£m ؤ‘áng kل»ƒ và da thì trل»ں nên mل»‹n màng hئ،n hل؛³n. Da mình là da thئ°ل»ng nên hiل»‡u quل؛£ nhanh, còn ؤ‘ل»‘i vل»›i nhل»¯ng bل؛،n da mل»¥n lâu nؤƒm thì kiên trì mل»™t chút sل؛½ thل؛¥y rõ kل؛؟t quل؛£ thôi nha.

Các bل؛،n có thل»ƒ tham khل؛£o thêm chiل؛؟c review dئ°ل»›i ؤ‘ây

ؤگánh giá ngئ°ل»i dùng trên sàn thئ°ئ،ng mل؛،i ؤ‘iل»‡n tل»

Serum diل؛؟p cá Igreen không chل»‰ có bل؛£ng thành phل؛§n vل»›i ؤ‘ل»™ lành tính cao mà còn có hiل»‡u quل؛£ trل»‹ mل»¥n, thâm sل؛،m sau mل»¥n vô cùng nhanh chóng trong thل»i gian ngل؛¯n và mang lل؛،i kل؛؟t quل؛£ vئ°ل»£t mong ؤ‘ل»£i. Vل»›i nhل»¯ng ؤ‘ل؛·c ؤ‘iل»ƒm trên thì ؤ‘ây xل»©ng ؤ‘áng là mل»™t sل؛£n phل؛©m cho các bل؛،n trل؛£i nghiل»‡m.

Các bئ°ل»›c chؤƒm sóc da bل؛±ng serum trل»‹ mل»¥n diل؛؟p cá

Các bل؛،n có thل»ƒ lل»±a chل»چn tل»›i các cل»a hàng phân phل»‘i mل»¹ phل؛©m uy tín, nل»•i tiل؛؟ng ؤ‘ل»ƒ sل»ں hل»¯u ngay mل»™t em serum chính hãng hoل؛·c ؤ‘ئ،n giل؛£n hئ،n là lل»±a chل»چn mua sل؛¯m trên các trang thئ°ئ،ng mل؛،i ؤ‘iل»‡n tل» chل؛¥t lئ°ل»£ng vل»›i mل»©c giá sale ئ°u ؤ‘ãi.

Giá: ~300K

Link tham khل؛£o mua hàng >>> SHOPEE

Link tham khل؛£o mua hàng >>> LAZADA

Câu trل؛£ lل»i là CÓ nhé. Dòng serum này có khل؛£ nؤƒng ؤ‘ل؛©y mل»¥n nhiل»پu và trong thل»i gian rل؛¥t ngل؛¯n, chل»‰ khoل؛£ng 3-5 ngày sau khi sل» dل»¥ng.

Do có khل؛£ nؤƒng ؤ‘ل؛©y mل»¥n nên em này hoàn toàn có thل»ƒ trل»‹ mل»¥n ل؛©n, không nhل»¯ng thل؛؟ mà nó còn có thل»ƒ trل»‹ ؤ‘ئ°ل»£c nhiل»پu loل؛،i mل»¥n khác: mل»¥n trل»©ng cá, mل»¥n viêm,…

ؤگây là sل؛£n phل؛©m ؤ‘ئ°ل»£c sل؛£n xuل؛¥t chuyên biل»‡t dành cho da mل»¥n, tuy nhiên vل»›i công thل»©c an toàn, bل؛£ng thành phل؛§n ” sل؛،ch”, không gây kích ل»©ng thì các loل؛،i da còn lل؛،i cإ©ng có thل»ƒ sل» dل»¥ng mà không lo ngل؛،i gì.

Nhئ° vل؛y ل»ں bài viل؛؟t này mình ؤ‘ã review chi tiل؛؟t và ؤ‘ل؛§y ؤ‘ل»§ vل»پ dòng serum trل»‹ mل»¥n ra diل؛؟p cá Igreen , hy vل»چng các bل؛،n sل؛½ tìm ؤ‘ئ°ل»£c sل؛£n phل؛©m chân ái cل»§a mình. Chúc các bل؛،n luôn xinh ؤ‘ل؛¹p và hãy theo dõi các bài review tiل؛؟p theo cل»§a mình nhé !

Xem thêm các bài review hay dئ°ل»›i ؤ‘ây:

TOP 10 SERUM TRل»ٹ Mل»¤N CHO DA Dل؛¦U Tل»گT NHل؛¤T

Fanpage Facebook hل»— trل»£: Muagitot

Kênh Youtube review sل؛£n phل؛©m giá tل»‘t: Muagitot

Website review các sل؛£n phل؛©m giá tل»‘t : Muagitot

TVQuل؛£n trل»‹ viأھnQuل؛£n trل»‹ viأھn

Xin chأ o quأ½ khأ،ch. Quأ½ khأ،ch hأ£y ؤ‘ل»ƒ lل؛،i bأ¬nh luل؛n, chأ؛ng tأ´i sل؛½ phل؛£n hل»“i sل»›m

Tأ¬m kiل؛؟m

Bأ i viل؛؟t mل»›i

Sل؛£n phل؛©m liأھn quan

Bạn đang xem bài viết: Review serum trị mụn diếp cá Igreen có tốt không ?. Thông tin được tạo bởi Thái Phiên Tam Kỳ chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.